Phó giáo sư Việt làm máy tự động gieo hạt, bón phân cho lúa