Mai Thu Huyền là cầu nối đưa “ngọn đuốc điện ảnh quốc tế” về Việt Nam

Chiều ngày 19/06/2024, “Chiến dịch Ngọn đuốc quốc tế cho điện ảnh thế giới” do...