Tam quốc diễn nghĩa: Những võ tướng không quá nổi danh, nhưng dũng mãnh vô song

 • 20/12/2018 15:33

Tục ngữ có câu: “Loạn thế xuất anh hùng”, Tam quốc là thời kỳ có nhiều mãnh tướng nhất. Không chỉ những mãnh tướng danh tiếng lẫy lừng mà ngay cả những người không quá nổi danh cũng dũng mãnh vô song.

Tam quốc là thời kỳ được ví là mãnh tướng và mưu thần nhiều như mây, không chỉ có những vị anh hùng lĩnh quân ra trận, mà còn có rất nhiều anh hùng vô danh ẩn mình trong dân gian.

Bên cạnh đó, thời Tam quốc còn có rất nhiều bậc võ tướng, mặc dù họ không quá nổi danh, nhưng về sức mạnh cũng là dũng mãnh vô song, đều là những vị tướng oai hùng trong lịch sử.

tam-quoc-dien-nghia-nhung-vo-tuong-khong-qua-noi-danh-nhung-dung-manh-vo-song

Tam quốc thời đại của những anh hùng. 

Tôn Kiên

Trong thời Tam quốc Tôn Kiên là tướng tiên phong của liên quân thảo phạt Đổng Trác. Trong quá trình tiến quân, Tôn Kiên đã nhiều lần đánh bại quân của Đổng Trác, hơn nữa còn hai lần đánh bại Lã Bố.

“Đổng Trác liệt truyện” đệ 62, quyển 72 của Hậu Hán Thư viết rằng, Tôn Kiên tập hợp binh sĩ trở về hàng ngũ, tiến về phía huyện Lương. Lã Bố và Hồ Chẩn (một vị tướng của Đổng Trác) cùng công đánh Tôn Kiên. Nhưng Hồ Chẩn và Lã Bố bất hòa, khiến lòng quân không yên, lại thêm lo sợ, phân tán. Đến khi Tôn Kiên công kích, quân Hồ Chẩn và Lã Bố đều bại trận rồi tán loạn bỏ chạy. Tướng của Đổng Trác là Lý Giác đến bái Tôn Kiên để cầu hòa, nhưng bị Tôn Kiên từ chối, sau đó ông thúc quân tiến đến Đại Cốc cách Lạc Dương 90 dặm hạ trại. Đổng Trác sau khi biết tin liền tự mình dẫn quân cùng giao chiến với Tôn Kiên, nhưng bại trận nên đành rút quân về Mãnh Trì (nay là địa phận Hà Nam, Trung Quốc).

tam-quoc-dien-nghia-nhung-vo-tuong-khong-qua-noi-danh-nhung-dung-manh-vo-song

Tôn Kiên.

Tôn Kiên tiến vào thành Lạc Dương, giao chiến với Lã Bố đang giữ cổng thành. Lã Bố không chống cự nổi nên cũng phải rút quân. Khi chiếm được thành Lạc Dương, Tôn Kiên cho người quét dọn Tông miếu nhà Hán và cúng tế, sai một cánh quân ra khỏi cửa Hàm Cốc, vòng tới giữa Tân An và Mãnh Trì để cắt đứt đường đi của Đổng Trác.

Trương Liêu

Trương Liêu (169 - 222), tự là Văn Viễn, người huyện Mã Ấp, Nhạn Môn, nay thuộc thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Tổ tiên của ông vốn mang họ Nhiếp, là phú hộ ở Mã Ấp, vì tránh kẻ thù nên đổi sang họ Trương.

Thời trẻ tuổi, Trương Liêu chỉ là lính. Ông từng phò tá Đinh Nguyên, đi theo Đổng Trác, Lã Bố rồi cuối cùng mới tới “bến đỗ” Tào Tháo vào năm 198 khi Lã Bố bị chính Tào Tháo đánh bại và giết chết ở Hạ Bì.

Ông là danh tướng nhà Tào Ngụy thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc và là một trong những vị tướng giỏi nhất thời Tam quốc, từng tham gia nhiều trận đánh lớn và mang nhiều thắng lợi vẻ vang cho quân Tào.

Tháng 8 năm 215, Tôn Quyền thống lĩnh 10 vạn quân bao vây Hợp Phì, hòng tiêu diệt 7000 quân Tào Ngụy. Thời điểm này Tào Tháo đang đem quân đi xa nên không thể ứng cứu. Trương Liêu rơi vào thế nguy hiểm cơ hội sống là rất mong manh khi lực lượng hai quân quá chênh lệch.

Vì có hiềm khích với Lý Điển nên Trương Liêu chọn 800 binh sĩ tinh nhuệ, giết trâu mở tiệc khao thưởng binh sĩ trước khi đi nghênh chiến 10 vạn đại quân Đông Ngô: “Trương Liêu mặc giáp tiên phong, dũng mãnh vô cùng; lao vào đánh chớp nhoáng, trong chốc lát đã giết 2 tướng, và mấy chục quân lính của Đông Ngô”. Trương Liêu hùng hổ vỗ ngực hô to: “Trương Liêu ở đây!”.

Bị tập kích bất ngờ khiến Tôn Quyền và quân lính hoảng loạn, bối rối đưa quân về gò đất nhỏ để thủ. Trương Liêu thách thức Tôn Quyền xuống quyết chiến nhưng Tôn Quyền vẫn chưa hoàn hồn không lên tiếng.

Khi thấy quân của Trương Liêu quá ít, Tôn Quyền ra lệnh bao vây đánh Trương Liêu nhưng tướng nhà Tào Ngụy đã dũng mãnh dùng giáo phá vòng vây thoát ra ngoài. Khi thấy quân sĩ vẫn chưa thoát, Trương Liêu quay trở lại tiếp tục đánh phá vòng vây cứu quân lính.

Quân Tôn Quyền tuy đông nhưng trước những mũi giáo sắc nhọn của Trương Liêu đã phải lùi bước, cuối cùng Trương Liêu và quân lính rút về Hợp Phì an toàn. Tôn Quyền quyết tập hợp toàn quân tiến vào bao vây thành Hợp Phì nhưng thành rất kiên cố không vào được.

Nhiều ngày không công được thành, quân Tôn Quyền mắc phải dịch bệnh, tâm lý chán nản nên Tôn Quyền quyết định rút quân theo từng tốp. Khi Tôn Quyền rút quân, Trương Liêu đứng trên cổng thành quan sát thấy rõ, liền lên kế hoạch tập kích.

tam-quoc-dien-nghia-nhung-vo-tuong-khong-qua-noi-danh-nhung-dung-manh-vo-song

Trận Trương Liêu với 800 quân dẹp đại quân 10 vạn quân Ngô.

Khi Tôn Quyền về đến Tiêu Diêu, Trương Liêu sai người phá cầu Tiêu Diêu và dẫn kỵ binh tập kích từ hai hướng đánh kẹp. Quân Đông Ngô khốn đốn vì bị đánh bất ngờ, Tôn Quyền cũng chạy rút quân. Khi đến cầu Tiêu Diêu cũng bị phá, Tôn Quyền không thể chạy tiếp được, các tướng mách nước Tôn Quyền rằng hãy lui ngựa lại lấy đà phi nước đại thì có thể may mắn sang được sông. Quyền đành liều làm thử và thành công, may mắn thoát nạn.

Trận Trương Liêu với 800 quân dẹp đại quân 10 vạn quân Ngô vẫn vang danh lịch sử, trận đánh khiến tên tuổi của Trương Liêu bay xa ngang hàng với các Đại tướng giỏi nhất thời Tam quốc.

Tào Nhân

Tào Nhân có sở trường phòng thủ. Khi Lã Bố đánh phá Duyện Châu, mặc dù nói rằng Tào Nhân “luôn bị đánh bại”, nhưng Lã Bố dùng toàn quân cũng không thể khiến cho cơ nghiệp của Tào Tháo tiêu vong. Hơn nữa lúc đó Lã Bố còn được sự giúp đỡ của Trương Liêu, Cao Thuận, cho thấy mặc dù Tào Nhân đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ, nhưng vẫn trước thủ sau phòng. Trong trận Xích Bích, Chu Du nhiều lần đánh lấy Nam Quận nhưng Tào Nhân vẫn giữ được đến phút cuối cùng, chỉ chịu bỏ thành trong thế phải đối đầu với cả Chu Du lẫn Gia Cát Lượng.

Thái Sử Từ

Thái Sử Từ (tự Tử Nghĩa) có sở trường đánh úp, nổi tiếng là “đệ nhất cung” trong thời kỳ Tam quốc, là người cơ trí, uy dũng xuất chúng, coi trọng giữ chữ tín, chưa từng phụ lại sự tín nhiệm của chủ công. Mặc dù ông không thể làm tướng lĩnh nhưng cũng là hổ tướng dưới trướng, vô cùng đáng giá tin dùng.

Cao Thuận

Mặc dù năng lực của Cao Thuận chỉ thuộc tầm trung, nhưng cũng nằm trong ba ngàn dũng sĩ bày trận vây thành dưới trướng của các mãnh tướng, đó chính là quân cảm tử trong thời kỳ Tam quốc. Nếu như lấy ba ngàn địch ba ngàn thì không ai sánh bằng với đội quân “hãm doanh trận” của Cao Thuận, vậy nên ông chính là một cánh tay đắc lực trong thời loạn thế.

Trương Nhiệm

Trương Nhiệm võ công hơn người, là đệ tử thứ ba của Đồng Uyên, sư đệ của Trương Tú và Triệu Vân. Nếu nói về mưu trí thì là “Phượng lạc trong bầy gà”, ông từng đánh bại Hoàng Trung và Nguỵ Diên, thủ hạ tiên phong của Lưu Bị. Hơn nữa sau khi Triệu Vân và Trương Phi tới, ông mới bị đánh bại. Về sau, Lưu Bị mời Khổng Minh Gia Cát Lượng ra Ích Châu giúp mình, Khổng Minh đã dùng kế bắt sống Trương Nhiệm tại cầu Kim Nhạn. Khi được dẫn đến gặp Lưu Bị và Khổng Minh, ông không chịu hàng và khẳng khái nói rằng: “Trung thần há chịu thờ hai chúa”.

Lý Tiến

Lã Bố bách chiến bách thắng, nếu có thua trận thì cũng chỉ là thua trận trước những bậc danh tướng tiếng tăm lừng lẫy. Ấy vậy mà vẫn còn có một nhân vật vô danh từng đánh bại Lã Bố, đó là Lý Tiến.

“Tư Trị Thông Giám” quyển thứ 61 viết rằng: “Tháng chín, Tào Tháo trở lại Quyên Thành, Lã Bố thừa cơ đến đánh, bị người trong huyện là Lý Tiến đánh bại, phải rút quân về phía Đông đóng đồn ở Sơn Dương“. Điều này cho thấy võ nghệ cao cường của “thường nhân” Lý Tiến.

tam-quoc-dien-nghia-nhung-vo-tuong-khong-qua-noi-danh-nhung-dung-manh-vo-song

Lã Bố “Chiến thần” thời Tam quốc.

Theo Sử Ký, vào thời điểm đó Lý Tiến chỉ một thân một mình nhưng vẫn đánh bại được Lã Bố, người đang xuất lĩnh một ngàn kỵ binh của Tinh Châu. Có thể nói Lý Tiến đã tạo nên chiến tích huy hoàng trong lịch sử, là nhân vật duy nhất đánh bại Lã Bố một cách chính diện.

Nhân vật Lý Tiến chỉ xuất hiện một thoáng, sau đó không còn được nhắc đến nữa, giống như đã hoàn toàn mai danh ẩn tích, khiến cho người đời sau cảm thấy khó mà lý giải cho được.

 • Theo nguoiduatin

Danh hài Xuân Bắc: Người đàn ông chung thủy nhất làng hài

 • 06/02/2019 15:56

Nếu như các đồng nghiệp cùng thế hệ như Công Lý, Tự Long, Chiến Thắng… tình duyên lận đận thì Xuân Bắc lại luôn khiến công chúng ngưỡng mộ vì có một gia đình hạnh phúc.

Xuân Bắc không chỉ là một diễn viên hài tài năng với nhiều cống hiến cho cả sân khấu lẫn truyền hình mà anh còn được yêu mến với biệt danh "người đàn ông chung thủy nhất làng hài".

danh-hai-xuan-bac-nguoi-dan-ong-chung-thuy-nhat-lang-hai

Xuân Bắc hạnh phuc bên gia đình.

Từ cậu sinh viên không được đánh giá cao trở thành danh hài nổi tiếng

Danh hài Xuân Bắc sinh năm 1976 tại Phú Thọ. Anh bắt đầu có ước mơ trở thành một diễn viên sau khi đoạt giải cao tại cuộc thi học sinh thanh lịch tại TP Việt Trì. Năm 1994, Xuân Bắc thi đỗ vào khoa Sân khấu của trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Hồi sinh viên, Xuân Bắc không được thầy cô đánh giá cao về khả năng diễn xuất mà chỉ được ghi nhận là giỏi làm mấy việc lặt vặt như bắt chước tiếng của các con vật. Khi theo học ở trường, anh còn làm MC cho Vọng quán.

danh-hai-xuan-bac-nguoi-dan-ong-chung-thuy-nhat-lang-hai

Xuân Bắc thời trẻ.

Khi Xuân Bắc chuẩn bị tốt nghiệp, anh quen với vợ chồng cố nghệ sĩ Phương Thanh. Chính cố nghệ sĩ Phương Thanh đã âm thầm giúp đỡ Xuân Bắc có được vai Núi trong Sóng ở đáy sông lên sóng năm 2000.

Trong phim Sóng ở đáy sông, nhân vật Núi do Xuân Bắc thủ vai gây ấn tượng nhất. Với diễn xuất quá đạt, Xuân Bắc được nhiều khán giả yêu mến đến nỗi ai gặp cũng gọi anh bằng cái tên thân thương “anh Núi”. Cho đến bây giờ, vai Núi được xem là vai diễn để đời của Xuân Bắc. Ban đầu, anh không hề biết được nghệ sĩ Phương Thanh giúp đỡ. Sau này khi hỏi ra, nữ nghệ sĩ dành sự ưu ái cho anh bởi cùng quê Phú Thọ.

danh-hai-xuan-bac-nguoi-dan-ong-chung-thuy-nhat-lang-hai

Xuân Bắc thủ vai Núi trong phim Sóng ở đáy sông.

Trước Sóng ở đáy sông, Xuân Bắc từng đóng 12A - 4H, Ngã ba Đồng Lộc, Chuyện nhà mộc... Sau vai Núi, anh tham gia diễn xuất trong các bộ phim: Nơi tình yêu bắt đầu, Hai phía chân trời...

Năm 2000, Xuân Bắc tham gia chương trình Gặp nhau cuối tuần và trở thành cây hài đình đám nhờ lối diễn dí dỏm, hài hước, lém lỉnh. Những năm gần đây, anh gây ấn tượng với vai Nam Tào trong chương trình Táo quân – Gặp nhau cuối năm.

Ngoài đóng phim, diễn kịch, Xuân Bắc còn thành công trong vai trò dẫn chương trình và được gắn tên với nhiều chương trình như Hỏi xoáy đáp xoay, Đuổi hình bắt chữ, Ơn giời! cậu đây rồi. Anh cũng ghi dấu ấn trong vai trò giám khảo Đồ Rê Mí.

Năm 1998, nghệ sĩ Xuân Bắc tốt nghiệp ra trường, sau đó làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Anh từng là Trưởng đoàn Biểu diễn 1 Nhà hát Kịch Việt Nam trước khi chính thức nhận chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam vào ngày 1/9/2016.

danh-hai-xuan-bac-nguoi-dan-ong-chung-thuy-nhat-lang-hai

Xuân Bắc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào tháng 1/2016. Anh còn từng được trao danh hiệu Thanh niên ưu tú thủ đô hay được chọn là Đại sứ thiện chí của UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc) về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Cuộc gặp gỡ tạo nên mối tình định mệnh

Với tài năng của mình Xuân Bắc đã khẳng định được chỗ đứng trong showbiz Việt và trong lòng khán giả Việt Nam. Người ta vẫn thường nói rằng “đằng sau một người đàn ông thành công thì có bóng dáng của một người phụ nữ” đIều này quả không sai.

Vợ Xuân Bắc là Nguyễn Hồng Nhung, giảng viên khoa Sân khấu của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Năm 2004, Xuân Bắc và vợ có cơ hội được gặp nhau khi cùng xuất hiện trong chương trình Gala Cười với tiểu phẩm hài Tỏ tình qua điện thoại. Được biết, khi gặp vợ bây giờ, Xuân Bắc si tình nhưng… nhát gái. Người ta cũng lờ mờ đoán rằng vì chị là thiên kim tiểu thư của 1 gia đình đại gia trên đất Hà Nội.

danh-hai-xuan-bac-nguoi-dan-ong-chung-thuy-nhat-lang-hai

Ảnh cưới hiếm hoi của cặp đôi.

Sau khi được “quân sư” Tự Long bày cách, Xuân Bắc đã tìm tới để bày tỏ tình cảm. Đúng 2 năm sau ngày Xuân Bắc tỏ tình, cặp đôi kết hôn với một lễ cưới ấm cúng.

Sau khi kết hôn, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc không theo nghiệp diễn mà trở thành giảng viên, thời gian còn lại chuyên tâm vun vén cho gia đình.

Theo những lần Xuân Bắc chia sẻ với báo chí, thì vợ anh là một người phụ nữ rất “quyền lực”. Hồng Nhung là người quán xuyến toàn bộ gia đình, khiến Xuân Bắc yên tâm với những chuyến công tác dài ngày.

Đặc biệt, chính danh hài tiết lộ rằng sức ảnh hưởng của chị “ghê gớm” tới mức: “Dù có đi ra ngoài làm việc căng thẳng thế nào đi chăng nữa, khi về nhà thấy vợ mình cười là mọi mệt mỏi và phiền muộn đều tan biến hết!"

Xuân Bắc thừa nhận rằng, với anh, không có người phụ nữ nào có thể “đứng cạnh” vợ: “Khi có vợ con rồi thì rất rõ ràng. Thứ nhất: không có bất kỳ người con gái nào đứng cạnh vợ tôi được. Thứ hai: Không bao giờ nói lời yêu với hai người con gái trong cùng một khoảng thời gian".

Hạnh phúc bên vợ giảng viên

Sau 13 năm sống chung, kết tinh tình yêu của Xuân Bắc và vợ chính là 2 nhóc tì đáng yêu, Bi béo và Minh lợn. Nếu Minh lợn có ngoại hình khá giống bố, cặp kính cận nhìn khá tri thức thì Bi béo hay còn có tên gọi là Nguyễn Nhật Võ Nguyên lại chính là cậu bé gây sốt trên truyền hình khi cùng bố tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2.

Là người vốn kín tiếng trong chuyện riêng tư nhưng hôn nhân của Xuân Bắc vẫn khiến khán giả rất tò mò. Gia đình của anh cũng nhiều lần gặp phải sóng gió với khá nhiều ồn ào như rạn nứt hay "Xuân Bắc lấy vợ vì gia thế".

Tuy nhiên, trước những tin đồn này, Xuân Bắc vẫn im lặng vì anh cảm thấy không cần thiết phải đi giải thích với ai. Chính sự im lặng của anh đã khiến mọi chuyện trở nên thần bí và luôn làm khán giả tò mò.

danh-hai-xuan-bac-nguoi-dan-ong-chung-thuy-nhat-lang-hai

Hai vợ chồng thường xuyên có hình ảnh tình tứ.

Thời gian gần đây, khi mạng xã hội phát triển gia đình Xuân Bắc đã thỉnh thoảng khoe khéo những hình ảnh hạnh phúc.

Xuân Bắc cũng có dấu hiệu cởi mở hơn khi đưa con trai xuất hiện trên truyền hình. Cụ thể, Xuân Bắc cho bé út xuất hiện tại chương trình Bố ơi mình đi đâu thế và mới đây là chương trình Táo quân 2018.

Nói về việc cho con trai tham gia công việc cùng bố, Xuân Bắc chia sẻ: “15 năm trước, tôi còn không biết mình sẽ có hai cậu con trai. Khi Bi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế, cũng có nhiều đơn vị muốn hai bố con cùng xuất hiện, nhưng tôi từ chối. Hơn ai hết, tôi hiểu được sức ép của truyền thông mà con sẽ phải chịu.

Và cho đến giờ phút này tôi phải thấy tự hào vì con mình không bị cảm giác đang nổi tiếng, không bị chi phối bởi bất cứ điều gì”.

Ngoài chuyện con cái, nam nghệ sĩ khiến khán giả tò mò bởi việc "giữ thân như ngọc của anh", nhiều đồn đoán nói rằng Xuân Bắc sợ vợ. Trả lời báo chí, Xuân Bắc không ngại chuyện sợ vợ mà còn cảm thấy tự hào.

danh-hai-xuan-bac-nguoi-dan-ong-chung-thuy-nhat-lang-hai

Gia đình Xuân Bắc hiện tại.

Anh nói: "Tôi rất tự hào về chuyện sợ vợ. Khái niệm đó được tôi đưa ra trước khi tôi lấy vợ, chứ không phải thông qua sự việc “gì ấy”, mà tôi mới nói như vậy.

Đằng sau việc sợ vợ là khát khao mong muốn một gia đình hạnh phúc, êm ấm. Bản chất của nó có thể hiểu là, bỏ đi những gì không đáng, để cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp hơn, quan trọng hơn. Tôi là người hầu như chưa biết sợ ai, bố mẹ tôi còn không sợ vì tôi có làm gì sai đâu? Tôi chỉ có sợ một thứ là sợ ốm".

13 năm sống trong hôn nhân với vợ là giảng viên, Xuân Bắc vẫn giữ được tổ ấm êm đềm sau bao tin đồn thất thiệt. Hiện tại, ngoài cuộc sống yên bình bên đại gia đình, Xuân Bắc còn có sự nghiệp phát triển.

 • Theo nguoiduatin

Tam quốc diễn nghĩa: 5 sai lầm đáng tiếc nhất trong cuộc đời của Gia Cát Lượng

 • 28/12/2018 11:29

Gia Cát Lượng liệu sự như thần, song trong những thời điểm quan trọng ông cũng mắc không ít sai lầm nghiêm trọng khiến đất nước suy yếu.

Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh (181–234), hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là nhà chính trị, nhà quân sư kiệt xuất của Trung Quốc trong thời Tam quốc. Ông làm đến chức thừa tướng của nhà Thục, dưới trướng của Lưu Bị. Tuy nổi tiếng với sự thông minh, uyên bác và tài hùng biện kiệt xuất nhưng cuộc đời của ông mãi mãi không thể hoàn thành tâm nguyện của chính mình, đó chính là thống nhất giang sơn. Nếu không có những điều đáng tiếc dưới đây của Gia Cát Lượng, có lẽ lịch sử Trung Hoa đã phải viết lại theo một cách khác.

Nỗi ám ảnh “Bắc phạt”

tam-quoc-dien-nghia-5-sai-lam-dang-tiec-nhat-trong-cuoc-doi-cua-gia-cat-luong

Gia Cát Lượng.

Với lòng trung thành nhà Hán, quân Thục nói chung và Gia Cát Lượng nói riêng có một nỗi thù hằn sâu sắc với Ngụy quốc của Tào Tháo. Có lẽ lý tưởng này đã ám ảnh Gia Cát Lượng, khiến ông đánh mất đi sự sáng suốt của mình. Trong suốt quá trình nắm quân Thục, Gia Cát Lượng có tổng cộng 7 lần xuất quân.

Trong đó có 1 lần Nam tiến thảo phạt Mạnh Hoạch, còn tất cả 6 lần còn lại, người đời gọi là “lục xuất Kỳ Sơn” (6 lần đánh Kỳ Sơn). Dù có không ít những trận thắng lớn nhỏ, nhưng xét về đại cục thì Gia Cát Lượng vẫn được cho là thất bại khi không chiếm được Trường An. Chiến tranh liên miên suốt 6 năm ròng rã đã làm tổn hao không ít nguồn nhân lực và lương thực của Thục quốc.

Lẽ ra với một người thông minh và sáng suốt như Gia Cát Lượng, ông phải nhận ra điều này trước khi khởi binh. Thực tế, vào năm 265, dân số nước Ngụy đã là 4 triệu người, nhiều hơn gấp 4 lần dân số nước Thục. Ông lẽ ra phải nhận ra được sự bất lợi này mà hoãn lại việc phạt Ngụy. Đợi sau khi chấn hưng và bồi dưỡng nhân tài cho nước Thục, ông hoàn toàn có thể đánh bại được một nhà Ngụy đang xưng bá thời bấy giờ.

Lưu Bị sai không dám nói, Lưu Bị lầm không dám ngăn

tam-quoc-dien-nghia-5-sai-lam-dang-tiec-nhat-trong-cuoc-doi-cua-gia-cat-luong

Lưu Bị và Gia Cát Lượng.

Là một Thừa tướng dưới trướng của Lưu Bị, việc Gia Cát Lượng phục vụ chủ công là lẽ đương nhiên. Nhưng điều đáng tiếc của ông chính là quá phụ thuộc vào Lưu Bị. Những quyết định của Lưu Bị nhiều khi không sáng suốt, Gia Cát Lượng biết điều đó, nhưng vẫn không hề can ngăn.

Trong cái chết của Quan Vũ, Lưu Bị cũng có một phần trách nhiệm khi đã sai ông đi giữ Kinh Châu. Việc sai một người sở hữu ngạo khí ngút trời như Quan Công đi giữ một thành hiểm yếu như Kinh Châu là một sự mạo hiểm. Gia Cát Lượng hiểu rõ, nhưng thay vì can ngăn, ông lại làm ngơ như không biết gì.

Hậu quả thì ai cũng đã biết, Quan Vũ không lâu sau đó đã bị giết bởi Lữ Mông. Nếu Gia Cát Lượng khuyên Lưu Bị điều Triệu Vân thay Quan Vũ thì có lẽ kết cục đã khác, nhà Thục sẽ không mất đi một chiến tướng hùng dũng như Quan Vân Trường.

Nguyên nhân có lẽ do tư tưởng của Gia Cát Lượng bị “cầm tù” trong tư tưởng trung quân phục Hán. Thời Tam quốc, các quân sư, tướng lĩnh hầu hết đều bị ảnh hưởng ít nhiều từ Nho giáo và Đạo giáo. Hai giáo phái đó đều lấy chữ trung làm đầu, Gia Cát Lượng cũng không ngoại lệ. Nếu như ông có một tham vọng lớn hơn, có lẽ giang sơn đã về tay của nhà Thục.

Khi Lưu Bị đem quân đi đánh Đông Ngô, để báo thù cho Quan Vũ, Gia Cát Lượng không dám nói thẳng lợi hại của việc đó, cũng không yêu cầu được đi cùng, chỉ phụ trách xây dựng hậu phương, khiến Lưu Bị bại trận, chết ở thành Bạch Đế.

Vấn đề về trọng dụng nhân tài

tam-quoc-dien-nghia-5-sai-lam-dang-tiec-nhat-trong-cuoc-doi-cua-gia-cat-luong

Sai lầm khi để Mã Tắc trấn giữ Nhai Đình.

Trong suốt quá trình cầm quyền tại nhà Thục, Gia Cát Lượng đã không ít lần phạm sai lầm trong việc dùng người. Điển hình nhất có thể kể đến như Mã Tắc, Ngụy Diên, Quan Vũ… Nhất là cái tên Mã Tắc, sai lầm của Gia Cát Lượng đã đẩy đến cái chết của vị tướng trẻ này. Mã Tắc chính là học trò của Gia Cát Lượng, ông vốn nổi tiếng trong việc thường xuyên hiến những chiến lược hay cho nhà Thục để phục hưng Hán thất.

Nhưng tất cả những kế sách đó đều là lý thuyết suông, ông chưa một lần cầm quân ra trận. Gia Cát Lượng đã bỏ qua điều đó, sai Mã Tắc trấn giữ Nhai Đình. Lần đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Mã Tắc được chính thức cầm quân xuất trận. Sai lầm là thế, nhưng khi Mã Tắc về, Gia Cát Lượng lại sai càng thêm sai khi đích thân ông đã hạ lệnh chém đầu người học trò của mình trong lúc nóng giận. Sau này, chính Gia Cát Lượng đã tiết lộ rằng mình rất hối hận vì đã không cho Mã Tắc thêm một cơ hội sửa sai nào.

Trong tình hình nước Thục đang thiếu thốn nhân tài trầm trọng, lẽ ra Gia Cát Lượng phải càng nên trọng dụng nhân tài. Ông đã quá đề cao cái tôi của mình mà chém đi Mã Tắc chỉ để giữ nghiêm quân lệnh. Hơn nữa, việc bán tín bán nghi dùng Ngụy Diên cũng là một trong những sai lầm nghiêm trọng của Gia Cát Lượng. Thực chất, Ngụy Diên là một dũng tướng hiếm có thời Tam quốc. Tài của ông có thể nói không thua gì Hoàng Trung, Từ Hoảng. Gia Cát Lượng đã phạm một sai lầm lớn trong binh pháp: Không tin thì không được dùng, đã dùng thì nhất định phải tin. Nhiều ý kiến cho rằng chính sự bất công của Gia Cát Lượng đã dẫn đến sự tạo phản của Ngụy Diên sau này.

Không tìm kiếm, bồi dưỡng người tài mới

tam-quoc-dien-nghia-5-sai-lam-dang-tiec-nhat-trong-cuoc-doi-cua-gia-cat-luong

Gia Cát Lượng mắc nhiều sai lầm chết người.

Sau khi ba anh em Lưu Bị chết (Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi), Gia Cát Lượng chỉ lo đem quân đi chinh phạt nước Ngụy mà không chăm lo tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng người tài.

Mai này khi Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung, những viên tướng tài cuối cùng thời còn Tiên đế Lưu Bị cũng mất vì bệnh tật, tuổi già, khiến nước Thục rơi vào tình cảnh thiếu hụt nhân tài, không thể giành thế áp đảo trong những trận đọ sức với quân Ngụy như thời Lưu Bị còn tại thế, khiến cho nhiều lần tiến quân của Gia Cát Khổng Minh không thu được kết quả như mong muốn.

Và cuối cùng khi Khổng Minh mất đi, những viên tướng còn lại không đủ tài cán chống đỡ những cuộc xâm lăng của quân Ngụy, gián tiếp khiến nước Thục của hậu chủ Lưu Thiện rơi vào cảnh diệt vong.

Chọn sai người kế thừa mình

tam-quoc-dien-nghia-5-sai-lam-dang-tiec-nhat-trong-cuoc-doi-cua-gia-cat-luong

Gia Cát Lượng chọn Khương Duy làm người kế thừa mình.

Gia Cát Lượng chọn Khương Duy là người chỉ biết đánh trận làm người kế thừa mình. Để sau khi Khương Duy lên, bất chấp đất nước mạnh yếu, dân chúng sướng khổ thế nào, 9 lần đem quân đòi đánh lấy Trung Nguyên, đẩy nhanh tiến độ mất nước của nhà Thục.

 • Theo nguoiduatin

“Tam Quốc đệ nhất mỹ nhân” từng gây sóng gió giữa 3 cha con, anh em Tào Tháo là ai?

 • 09/12/2018 10:51

Nụ cười mỹ nữ Chân Mật từng làm ngất ngây biết bao người, đến nỗi cả ba người đàn ông nhà họ Tào là Tào Tháo, Tào Phi và Tào Thực đều ngất ngây. Đến nay, người ta vẫn đánh giá Chân Mật là một trong 15 người đẹp nhất lịch sử Trung Hoa.

Điêu Thuyền - nhân vật mà đến nay sự tồn tại thực tế vẫn bị nghi ngờ - được văn hóa dân gian Trung Quốc xếp vào “tứ đại mỹ nhân” trong lịch sử quốc gia này, bên cạnh Tây Thi, Vương Chiêu Quân và Dương Ngọc Hoàn.

Tuy nhiên, cho dù Điêu Thuyền là một mỹ nhân có thực và có sắc đẹp như “Trầm Ngư Lạc Nhạn”, thì nàng vẫn chưa đủ tầm để xứng danh là “Tam Quốc đệ nhất mỹ nhân”.

Trên thực tế, bên cạnh Điêu Thuyền và Đại - Tiểu Kiều, thời đại Tam Quốc còn một mỹ nhân danh tiếng khác. Người này từ nhỏ là một thần đồng, lớn lên được gả cho một vị khai quốc Hoàng đế.

tam-quoc-de-nhat-my-nhan-tung-gay-song-gio-giua-3-cha-con-anh-em-tao-thao-la-ai

Văn Chiêu Chân hoàng hậu.

Tài năng văn học của nàng được đánh giá là siêu việt, khiến cho 3 “cây đại thụ” trong văn đàn Tam Quốc là Tào Tháo, Tào Phi và Tào Thực phải nghiêng mình thán phục.

Con trai của mỹ nhân này về sau kế vị ngai vàng, trở thành minh quân của Ngụy triều. Đại mỹ nhân này không ai khác ngoài Văn Chiêu Chân hoàng hậu của Ngụy Văn Đế Tào Phi.

Nhan sắc của nàng lộng lẫy đến nỗi thời Tam quốc có câu: “Đông Ngô hữu nhị Kiều, Bắc phương Chân Mật tiếu”.

Đương thời khi còn sống, bà chưa từng được phong làm Hoàng hậu mà chỉ được gọi là Chân phu nhân. Thụy hiệu Hoàng hậu là do Tào Duệ truy tôn bà khi làm Hoàng đế.

Bắt đầu cuộc đời đầy sóng gió của mỹ nhân “Quốc sắc thiên hương”

Văn Chiêu Chân hoàng hậu sinh năm 182 còn được gọi với cái tên Chân Mật và Chân Lạc, thời Hán Linh Đế, người quận Trung Sơn (nay là Chính Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc).

Cha của Chân Lạc mất năm nàng 3 tuổi. Đến 9 tuổi, Chân Lạc trở nên vô cùng thông minh, biết cách tự học chữ đọc sách.

Sau này, khi đến tuổi thành thân, Chân Mật được bá chủ phương Bắc đương thời là nhà quân phiệt Viên Thiệu cưới về cho con trai Viên Hy.

Nhiều sách kể rằng, họ Viên dần dần bị Tào Tháo triệt hạ. Năm 204, quân Tào Tháo chiếm được thủ phủ của Ký Châu, Chân Mật đã lọt vào tay quân Tào. Khi thắng trận, Tào Phi - con trai Tào Tháo - dẫn quân xông thẳng vào nhà họ Viên thì thấy vợ Viên Thiệu và Chân Mật đang ôm nhau khóc.

Thấy đầu bù, mặt nhọ, Tào Phi đã kéo nàng Chân lại gần, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau mặt cho nàng và tự nhiên xúc động thốt lên “Thật là một tiên nữ!”. Sau đó, Tào Phi hứa sẽ bảo toàn cho cả gia đình.

Nhiều chính sách khác lại kể rằng, vì nghe đồn về nhan sắc kiều diễm của Chân thị, chính Tào Tháo rất thèm khát nên khi đem quân triệt hạ họ Viên đã có ý định chiếm lấy nàng về mua vui cho mình. Vì thế, ông ta ra lệnh không ai được xâm phạm đến gia quyến nhà họ Viên. Thật không may là cậu con trai nhanh chân hơn đã chiếm được người đẹp, khiến Tào Tháo tuy tiếc đứt ruột vẫn phải cưới nàng cho con trai mình.

Sau khi kết hôn với Tào Phi, quốc sắc thiên hương Chân Mật hạ sinh con trai đặt tên là Tào Tuấn. Nhưng vì sinh non nên nàng bị gièm pha rằng đó là con của Viên Hy chứ không phải giọt máu nhà họ Tào. Chính những thị phi đó đã dần khiến Chân Mật bị thất sủng, dù cho sau khi Tào Tháo mất, Tào Phi lên ngôi và nàng trở thành vợ vua, mẹ của thái tử Tào Tuấn.

Tào gia sóng gió vì người đẹp

Riêng về mối quan hệ giữa Tào Thực - em trai Tào Phi - với Chân Mật, nhiều sách vở cho biết, từ lâu họ đã có tình cảm sâu nặng song “mặt ngoài còn e”.

Không ít sách vở viết rằng, giữa Tào Thực và Chân thị từ lâu đã có tình cảm sâu nặng nhưng không ai nói ra, chỉ để lộ qua ánh mắt. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Tào Thực bị Tào Phi ghét cay ghét đắng, ra sức chèn ép.

Sẵn có tài văn thơ, lại là người học rộng biết nhiều, Tào Thực dễ khiến tâm hồn Chân Mật rung động. Còn Tào Thực thì xiêu lòng trước sắc đẹp và vẻ dịu dàng, hiền hậu của chị dâu, lại xót thương cho tình cảnh bất hạnh của Chân Mật nên hai người đã cảm mến nhau.

“Lạc Thần phú” được Tào Thực sáng tác khi Chân Hoàng hậu - chị dâu của ông - đã qua đời. Tào Thực dùng hình ảnh ẩn dụ của “Mật Phi - thần của Lạc Thủy” để nói về vẻ đẹp của nàng Chân Mật.

Người đời sau thậm chí đã nghi ngờ giữa Tào Thực và chị dâu đã có một cuộc tình lãng mạn nhưng không thành, khiến em trai Ngụy Văn Đế một đời đau khổ. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Hồng nhan bạc mệnh

tam-quoc-de-nhat-my-nhan-tung-gay-song-gio-giua-3-cha-con-anh-em-tao-thao-la-ai

Văn Chiêu Chân hoàng hậu.

Cuộc hôn nhân của Chân Mật với Tào Phi có vài năm hạnh phúc. Chân Hoàng hậu sinh cho Phi một con trai và một con gái. Con trai bà chính là Ngụy Minh Đế Tào Duệ mà “kẻ diệt Ngụy” Tư Mã Ý rất e sợ và khâm phục.

Một trong những tình địch ghê gớm nhất của Chân Mật là Quách thị. Vì Chân Mật là vợ cả lại là người có sắc đẹp hơn người nên Quách thị luôn tỏ ra ghen tức quyết tâm tiêu diệt Chân Mật để trở thành chủ hậu cung. Bày mưu tính kế chán chê nhưng không hại được Chân Mật nên Quách thị đã sử dụng chiêu bài “độc”, để bùa trong phòng của Tào Phi rồi tố cáo Chân thị yểm bùa hãm hại chồng.

Vốn tính đa nghi, Tào Phi cho người điều tra và quả nhiên tìm thấy tượng gỗ có khắc tên mình trong phòng của Chân Mật. Chứng cớ rành rành, nàng bị Tào Phi ra lệnh cho uống thuốc độc tự tử. Thảm thương hơn, khi chết, nàng còn bị nhét đầy cám vào mồm, rũ tóc che khuất mặt mới được mai táng. Vậy là kết liễu cuộc đời mỹ nữ lừng danh thời Tam Quốc ở tuổi 39.

Mãi tới khi Tào Phi qua đời, Tào Duệ lên ngôi thì Chân Mật mới được truy phong làm Văn Chiêu Hoàng hậu. “Lạc Thần Phú” mà Tào Thực viết về mỹ nhân này cũng trở thành tác phẩm nổi tiếng Trung Quốc suốt hàng nghìn năm.

tam-quoc-de-nhat-my-nhan-tung-gay-song-gio-giua-3-cha-con-anh-em-tao-thao-la-ai

Văn Chiêu Chân hoàng hậu.

Trích đoạn miêu tả vẻ đẹp của Chân Lạc trong bài thơ “Lạc Thần Phú”.

“...Hình dáng của nàng,

Nhẹ nhàng như chim hồng bay,

Uyển chuyển như rồng lượn.

Rực rỡ như cúc mùa thu,

Tươi rạng như tùng mùa xuân.

Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp,

Phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên.

Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt trời lên trong sương sớm,

Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong.

To nhỏ vừa chuẩn,

Dài ngắn vừa thích hợp.

Vai như vót đẽo thành,

Eo như lấy dải lụa thắt lại.

Cổ trước sau thon dài,

Da trắng hé lộ.

Sáp thơm không cần thêm,

Phấn màu chẳng cần thoa.

Búi tóc cao như mây bồng,

Lông mày cong thon.

Môi son rực rỡ bên ngoài,

Răng trắng tinh khiết ở trong.

Con ngươi sáng liếc nhìn,

Má lúm đồng tiền hiện trên má.

Phong tư kiều diễm phiêu dật,

Dung nghi tĩnh lặng nhàn nhã.

Dáng vẻ nhu mì khoan thai,

Tiếng nói đầy mê hoặc.

Trang phục nàng diễm lệ lạ thường không có trên đời,

Cốt cách tướng mạo như trong tranh vẽ.

Mặc áo lụa bừng sáng,

Ngọc đeo tai toả màu biếc.

Đeo lông chim phí thuý vàng làm trang sức ở tay,

Kết ngọc minh châu đeo quanh người.

Đeo giày viễn du thêu hoa văn,

Quần lụa nhẹ nhàng phấp phới.

Ẩn trong hương thơm nồng của hoa lan,

Bồi hồi dạo bước bên sườn núi...”.

Ngoài Văn Chiêu Chân hoàng hậu thời kỳ này còn có hai vị quốc sắc thiên hương nữa là Đại Kiều và Tiểu Kiều. Đại Kiều được miêu tả có vẻ đẹp nhu mì, đôi mắt diễm lệ nhưng luôn chất chứa âu sầu. Bản tính hiền hậu, nhút nhát, sống nội tâm yêu thích thêu thùa, nấu ăn, chăm sóc hoa lá. Ngược lại Tiểu Kiều dung mạo xinh đẹp, thông minh hơn người, đa tài đa nghệ, ham mê đọc sách, đánh đàn, ngắm hoa, làm thơ. Khi Tôn Sách và Chu Du đến thăm Kiều gia trang đã mê mẩn trước sắc đẹp của hai nàng. Tôn Sách đã cưới Đại Kiều còn Chu Du cưới nàng Tiểu Kiều.

 • Theo nguoiduatin

Tam quốc diễn nghĩa: Tiết lộ bất ngờ về nhân vật đứng sau chiến lược thông minh nhất của Tào Tháo

 • 08/12/2018 16:58

Trong Tam quốc diễn nghĩa, không phải Tuân Úc, Quách Gia, Trình Dục hay Tuân Du mà là Mao Giới mới là người chủ trương “phụng Thiên tử dĩ lệnh bất thần”, chiến lược mang tính đột phá, giúp Tào Tháo dựng nghiệp lớn thời Tam quốc.

Bên cạnh Gia Cát Lượng, Tào Tháo, tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của tác giả La Quán Trung cũng đề cập đến những nhân vật kiệt xuất khác thời Tam quốc như Quan Vũ, Tôn Quyền, ngũ hổ tướng Thục Hán… Bài viết này sẽ khai thác yếu tố mà Tam quốc diễn nghĩa không đề cập đến.

tam-quoc-dien-nghia-tiet-lo-bat-ngo-ve-nhan-vat-dung-sau-chien-luoc-thong-minh-nhat-cua-tao-thao

Tào Tháo thống nhất miền bắc Trung Quốc nhờ vào chiến lược đặc biệt.

“Phụng Thiên tử dĩ lệnh bất thần” dịch nghĩa: “Phò tá Thiên tử hiệu lệnh chư hầu” là chiến lược mấu chốt đưa Tào Tháo tới thành công. Ý nghĩa của sách lược này được đánh giá là không hề thua kém “Long Trung đối sách” mà Gia Cát Lượng vạch ra cho Lưu Bị.

Tuy nhiên, ít người biết tới cao nhân thực sự đứng sau sách lược tuyệt đỉnh này. Đa phần độc giả Tam quốc diễn nghĩa sẽ đoán rằng các nhân vật kỳ cựu như Tuân Úc, Quách Gia, Trình Dục hay Tuân Du là người hoạch định chiến lược thông minh này cho Tào Tháo.

Trên thực tế, người khởi xướng chủ ý này là Mao Giới - đại thần Tào Ngụy. Mao Giới chủ trương “phụng Thiên tử dĩ lệnh bất thần”. Ở đây, “phụng” có nghĩa và vâng lệnh Hoàng đế Hán triều chứ không phải “phò tá”, còn đối tượng “bất thần” phiếm chỉ những người không tôn trọng Hán thất.

Khai quốc công thần Tào Ngụy

Theo bộ sử Tam quốc chí của Trần Thọ đã nêu rõ việc Mao Giới, công thần khai quốc nhà Tào Ngụy, là người đề xướng sách lược “phụng Thiên tử dĩ lệnh bất thần” (bảo vệ thiên tử, trừng phạt kẻ không phục tùng). Đây cũng là cống hiến lớn nhất của Mao Giới.

Tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa không tập trung vào nhân vật này cũng như các vị quân sư nổi tiếng khác phục vụ cho Tào Tháo. Mao Giới chỉ để lại ấn tượng khi xuất hiện bên cạnh đại tướng Vu Cấm, đảm nhiệm chức Thủy sư Đô đốc của thủy quân Tào Tháo trong đại chiến Xích Bích sau khi Thái Mạo, Trương Doãn bị giết oan.

Mao Giới tự Hiếu Tiên, người huyện Bình Khâu, quận Trần Lưu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Thời trẻ Mao Giới làm huyện lại, vì thanh liêm công chính nên ông được ngợi khen.

Khi Trung Nguyên đại loạn, Mao Giới định đến Kinh Châu nhưng ông nghe Châu mục Kinh Châu là Lưu Biểu, người tầm thường, nên ông đi đến huyện Lỗ Dương. Trong thời gian này, Mao Giới gặp Tào Tháo, được Tào Tháo giao cho chức quan nhỏ.

Biết được Tào Tháo muốn mưu tính trị thiên hạ nhưng thực lực vẫn kém hơn Viên Thiệu, Lưu Biểu, Mao Giới mới khuyên: “Nay thiên hạ tan lở chia lìa, quốc chủ bị di dời, sinh dân bỏ nghiệp, mất mùa đói kém lưu vong, kho của ngài không năm nào có của tích trữ, trăm họ không có chí an cư, khó mà giữ được lâu”.

tam-quoc-dien-nghia-tiet-lo-bat-ngo-ve-nhan-vat-dung-sau-chien-luoc-thong-minh-nhat-cua-tao-thao

Chân dung Mao Giới.

“Nay Viên Thiệu, Lưu Biểu, tuy sĩ dân đông đảo cường thịnh, đều không lo tính đường xa, chưa gây dựng được cái gốc rễ nền móng. Kẻ dấy binh có chính nghĩa thì thắng, giữ được địa vị bởi có tài lực, nên phụng mệnh thiên tử để ra lệnh cho kẻ không làm thần tử, chấn chỉnh việc canh tác lương thực, tích trữ quân nhu của cải, như thế thì cái nghiệp bá vương có thể thành vậy”, Mao Giới nói với Tào Tháo.

Khi đó, các mưu sĩ của Viên Thiệu cũng bàn về mưu tính thiên hạ. Thư Thụ đề nghị “hiệp thiên tử nhi lệnh chư hầu” (lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu), còn Mao Giới chủ trương “phụng Thiên tử dĩ lệnh bất thần”.

Hai chủ trương giống nhau nhưng cách làm hoàn toàn khác nhau. Các sử gia Trung Quốc sau này đều đồng tình rằng Mao Giới đã nói đúng, vì “binh nghĩa giả thắng” (dấy binh vì nghĩa thì thắng).

Tào Tháo nghe lời “tư vấn” của Mao Giới thì vô cùng hài lòng, lập tức phong ông làm Mạc Phủ công tào. Ông trở thành người đứng đầu Mạc Phủ (nội các) của Tào Tháo.

Ưu điểm lớn nhất của Mao Giới là ông chấp pháp nghiêm minh, thiết diện vô tư. Sau khi Tào Tháo lên làm Thừa tướng đã để ông nhậm chức Đông Tào Duyện, cùng Thôi Diễm phụ trách việc tuyển lựa quan lại.

Ở bất kỳ thời đại nào, công tác nhân sự luôn là “miếng bánh béo bở”. Thế nhưng Mao Giới chọn người không nhìn danh tiếng, không hỏi quan hệ xã hội.

Những người được ông tiến cử đều thanh liêm chính trực, trong khi những người có danh vọng mà hành vi bất chính cũng không được Mao Giới trọng dụng.

Tào Phi từng yêu cầu Mao “chăm sóc” thân tín của mình, song ông thẳng thừng cự tuyệt - “Người công tử tiến cử không đủ tư cách, hạ quan không thể tuân mệnh”.

Tác phong hành sự của Mao Giới khiến ông đắc tội với không ít nhân vật. Khi Tào Tháo muốn “tinh giản biên chế”, nhiều người đã đề nghị giải thể Đông Tào - cơ quan do Mao Giới chưởng quản.

May mắn cho Mao Giới là Tào Tháo vẫn còn anh minh, ông nói - “Mặt trời mọc từ đằng Đông, mặt trăng khi tròn nhất cũng ở phía Đông. Mọi người khi nói phương hướng cũng nhắc đến phía Đông trước, vậy tại sao phải giải thể Đông Tào?”.

Kết quả không phải Đông Tào mà là Tây Tào bị giải thể.

Tào Tháo từng khen Mao Giới - “Biết lấy thân làm gương, dùng tiêu chuẩn liêm khiết chọn người, khiến ta rất yên lòng!”.

Sau khi Tào Tháo công hạ Liễu Thành và chia chiến lợi phẩm, ông tặng cho Mao Giới một bộ bình phong và bình kỷ.

Tào Mạnh Đức vốn yêu chuộng nghệ thuật và cuộc sống, những bức họa trứ danh như Xuân Cung Đồ đều được ông giữ lại cho bản thân.

Song Tào cũng hiểu phong cách của Mao Giới - “Lão Mao có tác phong của cổ nhân, nên ta mới tặng ông những món đồ này”.

Tính cách công tâm của Mao Giới đôi khi khiến ông không giữ được giới hạn quân thần. Khi nhận ra Tào Tháo có ý lập Tào Thực làm người thừa kế, Mao đã lập tức can ngăn, thậm chí chỉ trích việc phế trưởng lập ấu sẽ gây ra hỗn loạn.

Trên thực tế, hành động của Mao Giới không khác nào đứng ra nói tốt cho Tào Phi, mặc dù ông không có ý định đó, cũng giống như ông không ngại đắc tội với Phi.

Chính Tào Tháo phải cảm thán trước thái độ của ông mà nói - “Mao Giới chính là Chu Xương (Hán triều khai quốc công thần) của ta đó”.

Kết cục bi thảm

Mặc dù được Tào Tháo tín nhiệm, song cuối cùng Mao Giới lại có kết cục thê thảm bởi tay của bè lũ gièm pha.

Sự việc được cho là xuất phát từ mối quan hệ giữa Mao và Thôi Diễm. Hai ông chính là 2 người phụ trách việc tuyển chọn nhân tài cho Tào Ngụy.

Trong công việc, Mao Giới và Thôi Diễm thường có những bất đồng quan điểm. Nhưng điều này đã bị kẻ xấu lợi dụng tố với Tào Tháo. Tào vốn đa nghi, lại thêm uy tín Mao Giới rất cao nên ông lập tức khép Thôi Diễm tội bất trung và cho xử tử.

Thực ra, Thôi Diễm và Mao Giới có quan hệ tốt. Cái chết của Diễm khiến Mao có phần bất mãn. Điều này lại bị những kẻ ghen ghét thừa cơ tố cáo.

Sử sách Trung Quốc chép lại, “Mao Giới ra đường thấy những kẻ phản loạn bị thích chữ lên mặt, vợ con bị đưa vào nhà quan làm nô tì”, bèn nói, “‘Trời không làm mưa chính vì cách làm này của triều đình đó″.

tam-quoc-dien-nghia-tiet-lo-bat-ngo-ve-nhan-vat-dung-sau-chien-luoc-thong-minh-nhat-cua-tao-thao

Ít người biết chiến lược mà Tào Tháo áp dụng cả đời xuất phát từ sự khởi xướng của Mao Giới.

Câu nói cảm thán của ông không ngờ lọt vào tai những kẻ ghen ghét, khiến Tào Tháo nổi giận, ra lệnh bắt giam Mao Giới. Có quan điểm cho rằng, việc Mao Giới bất mãn với cái chết của Thôi Diễm cộng thêm tính cách cương trực của ông khiến Tào Tháo tin vào những lời đồn đại.

Bản thân Mao Giới không chấp nhận hàm oan, ông quyết liệt bào chữa cho mình. Cuối cùng, Tào Tháo dường như đã nhận ra sai lầm. Nhưng đường đường là Thừa tướng, Ngụy vương không thể “xuống nước”. Tào Tháo tha cho Mao Giới tội chết nhưng ra lệnh cách chức ông.

Mao Giới lui về ở ẩn và qua đời không lâu sau đó. Nghe tin Mao Giới chết, Tào Tháo ban cho ông áo quan, tiền, lụa, phong cho con trai ông là Mao Cơ làm Lang trung, như một cách để “bù đắp” sai lầm xưa.

 • Theo nguoiduatin

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Lưu Bị không phong tước cao cho Triệu Tử Long

 • 01/12/2018 16:34

Chức vụ Dực Quân tướng quân (còn quá xa mới tới hàng đại tướng) mà Lưu Bị phong cho Triệu Tử Long so với lai lịch và danh tiếng cũng như những gì mà Triệu Tử Long cống hiến thì hoàn toàn không tương xứng.

Sau khi xưng đế tại đất Thục, Lưu Bị liền phong cho 4 vị tướng quân chức vị tối cao, trước thì có Quan Vũ, tả hữu thì có Trương Phi, Mã Siêu, hậu quân thì có Hoàng Trung. Tuy nhiên, Triệu Tử Long lại chỉ được phong chức vụ Dực Quân tướng quân, còn quá xa mới tới hàng đại tướng. Đương thời, chức vụ của Triệu Tử Long còn không bằng Ngụy Diên, Lưu Bị phong Ngụy Diên làm Trấn Viễn tướng quân, Thái phủ Hán Trung (tương đương với chức Tư lệnh quân khu).

tam-quoc-dien-nghia-ly-do-luu-bi-khong-phong-tuoc-cao-cho-trieu-tu-long

Triệu Tử Long.

Dù trong bất kỳ phiên bản nào của bộ phim Tam quốc diễn nghĩa thì chúng ta cũng đều thấy một Triệu Tử Long võ nghệ tuyệt kỹ vô song, không chỉ dũng mãnh thiện chiến mà mưu lược cũng hơn người. Luận về công lao và tài năng, Triệu Tử Long không hề thua kém nhiều thuộc hạ khác dưới quyền Lưu Bị. Thế nhưng tại sao chức quan mà ông được ban cho lại chỉ là hữu danh vô thực.

Triệu Vân tên tự là Tử Long, là người Thường Sơn. Ông là danh tướng vào giai đoạn cuối thời Đông Hán và thời Tam Quốc, cũng là một trong số những nhân vật góp công không nhỏ vào sự thành lập của nhà Thục Hán.

Triệu Tử Long xưa kia vốn đi theo Công Tôn Toản. Khi các chư hầu kết đồng minh, Lưu Bị cũng có dịp giao hảo cùng Công Tôn Toản.

Ngay từ những ngày ấy, Triệu Tử Long đã từng không ít lần được Lưu Bị “mượn dùng” để đi đánh giặc cùng mình. Mối quan hệ của hai người nhờ đó mà dần trở nên thân thiết.

Sau khi Công Tôn Toản qua đời, Triệu Tử Long đã đi tìm Lưu Bị và được ông thu nhận vào tập đoàn chính trị của mình.

tam-quoc-dien-nghia-ly-do-luu-bi-khong-phong-tuoc-cao-cho-trieu-tu-long

Triệu Tự Long đơn thương độc mã để cứu A Đẩu, con trai của Lưu Bị.

Trong trận chiến ở Trường Bản, chính vị tướng họ Triệu này đã đơn thương độc mã mạo hiểm phá vòng vây để cứu A Đẩu, con trai của Lưu Bị, nhờ đó mà lập được công lao vô cùng to lớn.

Sau này Triệu Tử Long còn hộ tống Lưu Bị sang Giang Đông cầu thân, bảo vệ an toàn cho Lưu Bị khỏi vòng vây của Chu Du, đón Khổng Minh sau trận Xích Bích, điều này có thể thấy Lưu Bị đối với Triệu Tử Long có sự tín nhiệm rất lớn.

Tại trận chiến Hán Trung, Triệu Tử Long vì để tiếp ứng Hoàng Trung mà một mình độc chiến quân Tào, dùng mưu kế khiến cho quân Tào đại loạn, tổn thất nặng nề.

Tất cả những công lao trên của Triệu Tử Long có thể thấy là góp phần không hề nhỏ cho Lưu Bị, tuy nhiên lại không được phong làm hàng đại tướng, đây thật khiến cho người ta lấy làm cảm thán. Vậy rốt cuộc Lưu Bị vì sao lại làm vậy? Lẽ nào những công lao đó Lưu Bị không nhìn ra sao? Phải chăng Lưu Bị là vị quân vương vô minh? Đương nhiên không phải, kỳ thực đây cũng là dụng ý thâm sâu của Lưu Bị.

Việc Lưu Bị chưa giao cho Triệu Tử Long những chức vụ lớn cũng đều có nguyên nhân. Một trong số đó bắt nguồn từ việc Triệu Tử Long là một vị tướng trẻ tuổi, lại có phần nhanh mồm nhanh miệng.

tam-quoc-dien-nghia-ly-do-luu-bi-khong-phong-tuoc-cao-cho-trieu-tu-long

Triệu Tử Long dũng mãnh trên chiến trường.

Năm xưa sau trận Xích Bích, thế chân vạc thời Tam Quốc về cơ bản đã được định hình. Lưu Bị vì muốn lôi kéo lòng người nên bắt đầu luận công ban thưởng, phong chức tướng, quần thần cũng vui vẻ đón nhận.

Bấy giờ, duy chỉ có Triệu Tử Long cho rằng thiên hạ còn chưa hoàn toàn bình định, chuyện ban thưởng không thích hợp thảo luận quá sớm.

Lời này quả thực có phần đắc tội với những người vừa mới xả thân trong trận đại chiến trước đó, hơn nữa cũng khiến Lưu Bị không khỏi có chút khó xử.

Sự việc lần đó rất có thể đã khiến Lưu Bị nghĩ rằng, Triệu Tử Long tuy có tài nhưng vẫn còn trẻ người non dạ, nên rèn luyện thêm mới có thể đảm đương những chức vụ lớn.

Di ngôn của Lưu Bị

Mục đích của Lưu Bị chưa vội cất nhắc Triệu Tử Long là để an bài cho con trai Lưu Thiền sau này đăng cơ của mình.

Nguyên nhân cũng bởi trong số hàng đại tướng phò tá Lưu Bị, như Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung… tuổi tác đã cao, sống chết khó lường, rất có khả năng sẽ phải ra đi trước. Lưu Bị không thể không đề phòng dự bị tìm người thay thế, hy vọng có người thân tín, tài đức vẹn toàn đứng ra phò tá Lưu Thiền. Về quan văn sau Gia Cát Lượng thì có Lý Nghiêm, Tưởng Uyển, vậy còn võ tướng thì chỉ còn Triệu Tử Long là người thích hợp nhất.

Còn nữa, Lưu Bị tạm thời chưa cất nhắc Triệu Tử Long chính là để cho Lưu Thiền lên ngôi làm điều đó. Nếu như việc tốt nào cũng để mình làm cả, sau này các trọng thần lại ỷ thế, động một cái là lấy tư cách lão thần ra để uy hiếp tân vương, rất khó để Lưu Thiền điều động. Vậy nên, để Lưu Thiền phong tước vị cho Triệu Vân sẽ dễ dàng hơn, Triệu Tử Long cũng sẽ cảm kích hơn.

tam-quoc-dien-nghia-ly-do-luu-bi-khong-phong-tuoc-cao-cho-trieu-tu-long

Triệu Tử Long.

Có giai thoại truyền lại rằng, khi Lưu Bị ủy thác di ngôn ở thành Bạch Đế, ngoại trừ Khổng Minh, Triệu Tử Long chính là người còn lại có mặt ở đó.

Bấy giờ, Lưu Bị đã dặn dò ông phải một lòng bảo vệ Lưu Thiền. Thậm chí, vị quân chủ ấy còn ban cho Triệu Tử Long một đặc ân: Nếu ai không thần phục ấu chúa, ông có thể thẳng tay giết chết mà không bị xử tội.

Từ đó có thể thấy, Lưu Bị thực chất vô cùng tín nhiệm Triệu Vân chứ không bạc đãi như nhiều người vẫn nghĩ.

Quả nhiên sau khi Lưu Thiền đăng cơ, liên tiếp phong cho Triệu Vân tăng lên hai cấp, Triệu Tử Long cũng nghiễm nhiên trở thành võ tướng trung dũng phò tá hậu chủ.

 • Theo nguoiduatin

CÙNG CHUYÊN MỤC

nghi-van-tai-xe-xe-om-cong-nghe-nhat-tien-nguoi-khac-danh-roi-duoi-dat-bi-duoi-theo-thi-cuong-cuong-phong-xe-chay-thang

Nghi vấn tài xế xe ôm công nghệ nhặt tiền người khác đánh rơi dưới đất, bị đuổi theo thì cuống cuồng phóng xe chạy thẳng

Tài xế xe ôm công nghệ dừng xe vội vàng nhặt những tờ tiền rơi dưới đất. Khi bị ngăn cản, tài xế này phóng xe máy bỏ chạy mặc cho người phụ nữ lớn tuổi hớt hải chạy bộ theo sau.

bat-kip-4-0-le-pham-media-gioi-thieu-kenh-youtube-rieng

Bắt kịp 4.0, Lê Phạm Media giới thiệu kênh Youtube riêng.

Thất bại sẽ dễ dàng đến nếu bạn nằm ngoài vòng xoáy thời đại, hiểu được Youtube và sử dụng nó trong cách mạng 4.0 chính là cách các công ty truyền thông đang thực hiện và Lê Phạm Media không nằm ngoài bước phát triển này.

top-con-giap-troi-sinh-menh-phu-quy-sau-tuoi-35-chi-viec-nam-ngua-ma-an

Top con giáp trời sinh mệnh phú quý, sau tuổi 35 chỉ việc nằm ngửa mà ăn

Sau 35 tuổi, những người phụ nữ này không những thành công trong cuộc sống mà còn mang đến thành công cho chồng.

nhung-thuc-pham-tuyet-doi-khong-duoc-an-khi-doi

Những thực phẩm tuyệt đối không được ăn khi đói

Một số thực phẩm khi ăn lúc bạn đang đói sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Dưới đây là những thực phẩm tuyệt đối không ăn khi đói.

meo-lam-phang-quan-ao-ma-khong-can-ban-la

Mẹo làm phẳng quần áo mà không cần bàn là

Trong một số trường hợp khẩn cấp mà không có bàn là để làm phẳng quần áo, bạn có thể áp dụng một số mẹo vặt dưới đây.

quy-co-hoan-hao-kim-lien-xu-li-tinh-huong-bi-nghi-ngoai-tinh

Quý cô hoàn hảo: Kim Liên xử lí tình huống bị nghi ngoại tình

...

khanh-vy-lai-tro-tai-dan-va-rap-cuc-chat

Khánh Vy lại trổ tài đàn và rap cực chất

...

nhung-lan-nhay-sap-san-khau-cua-truong-nhom-hkt-mp4

Những lần nhảy sập sân khấu của trưởng nhóm HKT.mp4

...

tu-lam-quan-jean-rach-khong-con-la-dieu-qua-kho-khan-voi-cac-nang-nua-roi

Tự làm quần Jean rách không còn là điều quá khó khăn với các nàng nữa rồi

Khỏe khoắn và phủi bụi, quần jeans rách đặc biệt phù hợp với phong cách ...

cuoc-song-tam-bo-cua-cu-dan-carina-4-ngay-sau-vu-chay

Cuộc sống tạm bợ của cư dân Carina 4 ngày sau vụ cháy

Sau vụ cháy rạng sáng 23/3, mọi sinh hoạt của hàng trăm hộ dân chung ...

tuong-minh-khong-loai-tru-kha-nang-cai-dat-no-xe-duoi-ham-chung-cu

Tướng Minh: "Không loại trừ khả năng cài đặt nổ xe dưới hầm chung cư"

Phát biểu về nguyên nhân phát sinh vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư Carina ...

vu-hoa-hoan-tai-chung-cu-carina-dien-ra-nhu-the-nao

Vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina diễn ra như thế nào

Lửa xuất phát từ một xe máy tại tầng hầm rộng hàng nghìn m rồi ...